free joomla slider module
Друк

Розроблення інструкцій з охорони праці Пам’ятка

Інструкції з охорони праці (далі — Інструкції) мають містити лише ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких обов’язкове для самих працівників.

Для педагогічних працівників розробляють не інструкції з охорони праці, а посадові інструкції з обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Кожній Інструкції, присвоюють назву і скорочене позначення (код, порядковий номер).

 

У назві Інструкції стисло вказують, для якої професії або виду робіт вона призначена.

В Інструкцію також слід включити загальні положення щодо охорони праці та організаційні і технічні вимоги безпеки, що визначаються на основі:

• чинного законодавства України про працю та охорону праці, стандартів, правил, норм та інших нормативних і організаційно-методичних документів про охорону праці;

• аналізу документів з охорони праці стосовно відповідної професії (виду робіт);

• характеристики робіт, що підлягають виконанню працівником конкретної професії відповідно до кваліфікаційної характеристики;

• вимог безпеки до технологічного процесу, обладнання, інструментів і пристроїв, що застосовуються при виконанні відповідних робіт, а також вимог безпеки, що містяться в експлуатаційній та ремонтній документації і в технологічному регламенті;

• виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, характерних для відповідної професії (виду робіт) як за нормального перебігу процесу, так і при відхиленнях від оптимального режиму, визначення заходів та засобів захисту від них, вивчення конструктивних та експлуатаційних особливостей і ефективності використання цих засобів;

• аналізу обставин та причин найбільш імовірних аварійних ситуацій, нещасних випадків та професійних захворювань, характерних для відповідної професії (виду робіт);

• вивчення перспективного досвіду безпечної організації праці та виконання відповідних робіт, визначення найбезпечніших методів та прийомів їх виконання.

Вимоги Інструкцій викладають відповідно до послідовності технологічного процесу або проведення робіт і з урахуванням умов, у яких виконують ці роботи.

Розділ «Загальні положення» Інструкції має містити:

• відомості про сферу застосування інструкції;

• загальні відомості про об’єкт;

• коротку характеристику технологічного процесу та обладнання, що застосовують на цьому робочому місці;

• умови і порядок допуску працівників до самостійної роботи за професією або до виконання відповідного виду робіт;

• вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, що стосуються питань охорони праці для відповідного виду робіт або професії, а також відомості про специфічні особливості організації праці і технологічних процесів та про коло трудових обов’язків працівників відповідної професії (які виконують відповідний вид робіт);

• характеристику основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів для відповідної професії (виду робіт), особливості їх впливу на працівника;

• перелік видів спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, що належать до видачі працівникам відповідної професії (виду робіт) згідно з чинними нормами, із зазначенням стандартів або технічних умов на них;

• вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримувати працівник під час виконання роботи.

Розділ «Вимоги безпеки перед початком роботи» Інструкції має містити порядок:

• підготовки робочого місця, засобів індивідуального захисту;

• перевірки справності обладнання, інструменту, захисних пристроїв небезпечних зон машин і механізмів, пускових, запобіжних, гальмових і очисних пристроїв, систем блокування та сигналізації, вентиляції та освітлення, знаків безпеки, первинних засобів пожежогасіння, виявлення видимих пошкоджень захисного заземлення (занулення) тощо;

• перевірки наявності та стану вихідних матеріалів (сировини, заготовок, напівфабрикатів);

• повідомлення роботодавця про виявлені несправності обладнання, пристроїв, пристосувань, інструменту, засобів захисту тощо.

Розділ «Вимоги безпеки під час роботи» Інструкції має містити:

• відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та методи безпечного виконання робіт, правила використання технологічного обладнання, пристроїв та інструментів, а також застереження про можливі небезпечні методи та прийоми праці, які заборонено застосовувати;

• правила безпечного поводження з вихідними матеріалами (сировиною, заготовками, напівфабрикатами), з допоміжними матеріалами та відходами, небезпечними для оточуючих;

• правила безпечної експлуатації транспортних і вантажопідіймальних засобів і механізмів, тари; вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу;

• вказівки щодо порядку утримання робочого місця в безпечному стані;

• можливі види небезпечних відхилень від нормального режиму роботи обладнання та технологічного регламенту і способи їх усунення;

• вимоги щодо використання засобів індивідуального та колективного захисту від шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

• умови, за яких робота має бути припинена (технічні, метеорологічні, санітарно-гігієнічні тощо);

• вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки;

• порядок повідомлення роботодавця про нещасні випадки чи раптові захворювання, факти порушення технологічного процесу, виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інструменту, засобів захисту та про інші небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що загрожують життю і здоров’ю працівників та дітей.

Розділ «Вимоги безпеки після закінчення роботи» Інструкції має містити:

• порядок безпечного вимикання, зупинення, розбирання, очищення і змащення обладнання, пристроїв, машин, механізмів та апаратури, а при безперервному процесі — порядок передачі їх черговій зміні;

• порядок здавання робочого місця;

• порядок прибирання відходів;

• вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримувати працівник після закінчення роботи;

• порядок повідомлення роботодавця про всі недоліки, які було виявлено у процесі роботи.

Розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» Інструкції має містити:

• відомості про ознаки можливих аварійних ситуацій, характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо);

• відомості про засоби та дії, спрямовані на запобігання можливим аваріям;

• порядок дій, особисті обов’язки та правила поведінки працівника при виникненні аварії згідно з планом її ліквідації, зокрема у разі її виникнення під час передачі-приймання зміни при безперервній роботі;

• порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, що можуть до них призвести;

• відомості про порядок застосування засобів протиаварійного захисту та сигналізації;

• порядок дій щодо надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі аварії, травмування дітей чи працівників.

Під час викладення тексту Інструкції слід дотримуватися таких правил:

• текст має бути стислим, зрозумілим і не допускати різних тлумачень;

• Інструкція не повинна містити посилань на нормативно-правові акти, вимоги яких враховуються під час її розроблення;

• слід вживати терміни і визначення, прийняті в Законі України «Про охорону праці», ДСТУ 2293-93 ССБП «Охорона праці. Терміни та визначення», Національному класифікаторі України «Класифікатор професій» та в інших нормативно-правових актах;

• не допускається застосування не властивих для нормативно-правових актів зворотів розмовної мови, довільних словосполучень, скорочення слів, використання на позначення одного поняття різних термінів, а також іноземних слів чи термінів за наявності рівнозначних слів чи термінів в українській мові; допускається застосування лише загальноприйнятих скорочень і абревіатур, а також заміна застосованих у даній інструкції словосполучень скороченням або абревіатурою за умови повного відтворення цього словосполучення при першому згадуванні в тексті із зазначенням у дужках відповідного скорочення чи абревіатури;

• слід уникати викладу вимог у формі заборони, а за необхідності слід давати пояснення, чим викликана заборона; не повинні застосовуватися слова «категорично», «особливо», «обов’язково», «суворо» та ін., оскільки всі вимоги Інструкції є однаково обов’язковими;

• для наочності окремі вимоги Інструкцій можуть бути проілюстровані малюнками, схемами, кресленнями тощо;

• якщо безпека роботи обумовлена певними нормами (величини відстаней, напруги та ін.), то вони мають бути наведені в Інструкції.

Інструкція набуває чинності з дня її затвердження, якщо інше не передбачене наказом роботодавця. Інструкція має бути введена в дію до впровадження нового технологічного процесу (початку виконання робіт) чи до початку роботи нового обладнання після відповідного навчання працівників.

Інструкції, які вводяться в дію, реєструють у журналі реєстрації в порядку, встановленому роботодавцем.

Інструкції переглядають у терміни, передбачені державними нормативно-правовими актами про охорону праці, на підставі яких вони опрацьовані, але не рідше одного разу на 5 років, а для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою — не рідше одного разу на 3 роки.

+

Інструкції переглядають до закінчення зазначених вище термінів у разі:

• зміни законодавства України про працю та охорону праці;

• набуття чинності новими або переглянутими державними нормативно-правовими актами про охорону праці;

• вказівки вищих органів, органів державного нагляду за охороною праці;

• аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції;

• упровадження нових технологій, зміни технологічного процесу або умов праці, а також при упровадженні нових видів обладнання, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів тощо. У цьому разі перегляд інструкції проводиться до зазначених упроваджень чи змін.

 

Підготував : заступник начальника управління - начальник відділу праці

П.В.Борцов