free joomla slider module
Друк

Колективний договір: як укладати та коли він є обов'язковим?

Нові особливості укладання колективних угод та договорів на локальному рівні

 

         Відповідно до ст. 1 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XIIзі змінами у редакції від 01.01.2015 р. (далі - Закон) у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів.

         Колективний договір укладається на підприємствах,

в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи. Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.

         Цей локальний нормативно-правовий документ укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, які діють відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності – представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони.

         Якщо на підприємстві, в установі, організації створено кілька первинних профспілкових організацій, вони повинні на засадах пропорційного представництва утворити об’єднаний представницький орган для укладення колективного договору. У цьому разі кожна первинна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов’язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в об’єднаному представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси працівників при підписанні колективного договору.

         У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих; умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

         Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

         Укладенню колективного договору передують колективні переговори. Строки, порядок ведення переговорів, вирішення розбіжностей, що виникають під час їх ведення, порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень до колективного договору, відповідальність за його виконання регулюються Законом України «Про колективні договори і угоди».

         Колективні договори підлягають повідомній реєстрації, яка здійснюється місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

         Пам’ятаймо про те, що умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників, є недійсними.

         Колективний договір набирає чинності  з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому. Після закінчення строку чинності колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором. Останній зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір. У разі реорганізації підприємства, установи, організації колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено або може бути переглянутий за згодою сторін. У разі зміни власника чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору. У разі ліквідації підприємства, установи, організації колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації. На новоствореному підприємстві, в установі, організації колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, установи, організації, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування підприємства, установи, організації, якщо не передбачено їх реєстрацію.

         Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов’язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства, установи, організації.

         Якщо власник або уповноважений ним орган (особа) порушили умови колективного договору, профспілки, що його уклали, мають право надсилати власнику або уповноваженому ним органу (особі) подання про усунення цих порушень, яке розглядається у тижневий строк. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

          Ще у листі від 05.04.2006 р. № 21-5-197 «Щодо обов’язковості укладення колективного договору на підприємстві» Мін'юст наголошував: чинним законодавством та міжнародними нормами не передбачено  положення щодо обов'язковості укладення колективного договору, а передбачається, що колективний договір укладається на підприємствах,  в  установах, організаціях  незалежно  від  форм власності і господарювання,  які використовують  найману  працю  і мають право юридичної особи.

         Щодо відповідальності за відсутність колективного договору на підприємстві, то  чинним законодавством такої відповідальності не передбачено.

            Закон України  "Про  колективні договори і угоди" ( документ № 3356-12) передбачає відповідальність за ухилення від участі в переговорах; 
за  порушення  і  невиконання  колективного  договору,  угоди;  за
ненадання інформації,  необхідної для  колективних  переговорів  і
здійснення контролю за виконанням колективних договорів.
            Одночасно зазначаємо,  що  Міністерство соціальної
політики на даний час є  головним  органом  у  системі   центральних   органів виконавчої  влади  із  забезпечення реалізації державної політики,
зокрема,  у  сфері  соціально-трудових  питань,   яке   узагальнює
практику укладення колективних договорів.

         При укладенні нових колективних угод і договорів відтепер слід використовувати оновлений «Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115, що діє у новій редакції Постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115».

         Звертаємо увагу та просимо взяти до відома нові особливості оновленого Порядку та на локальному рівні укладати колективні договори та угоди у відповідності до норм та положень цього Порядку.

        

Особливості оновленого 21.08.2019 року Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів полягають у наступному:

1. На повідомну реєстрацію подається один примірник колективної угоди (договору), змін та доповнень до них разом із додатками та супровідним листом.

         На вибір сторін угод, договорів (залежно від їхніх фінансово-технічних можливостей) пропонується три варіанти подання документів реєструючому органу:

1)    оригінал паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками;

2)    оригінал електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами;

3)    електронна копія оригіналу паперового документа (фотокопія), засвідчена кваліфікованою електронною печаткою.

 

Перелік протестованих систем електронного документообігу, інтеграційну взаємодію яких з Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади підтверджено, міститься на офіційному веб-сайті Державного підприємства «Державний центр інформаційних ресурсів України»:http://dir.gov.ua/sistema-elektronnoyi-vzayemodiyi-organ/perelik-protestovan-system-electr/.

 

     2. Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації колективної угоди чи договору, змін і доповнень до них, повертати їх на доопрацювання, витребовувати додаткові документи та встановлювати додаткові вимоги до оформлення поданих на реєстрацію документів.

 

     3. Реєструючий орган письмово інформує про реєстрацію угоди (договору), змін та доповнень до них суб’єкта, який подав на реєстрацію цей документ.

     Звертаємо увагу, що реєструючий орган не робить жодних написів на примірнику угоди, договору, змін і доповнень до них, і не повертає його сторонам.

     З повною чинною версією постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115» можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Верховної Ради України      https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-2019 та використовувати її у подальшій роботі при укладенні колективних договорів/угод.