Друк

Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, безпеки дорожнього руху, перевезення вантажів, які стосуються роботодавців-перевізників:

1. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-ХІІ зі змінами;

2. Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» №1644-III;

3 «Типовеположення про службу охорони праці», затв. наказом Держнаглядохоронпраці 15.11.2004 №255, зареєстр. в Мінюсті 01.12.2004 № 1526/10125,зізмінами;

4. «Типовеположення про порядок проведеннянавчання і перевіркизнань з питань охорони праці», затв. наказом Держнаглядохоронпраці 26.01.2005 №15, зареєстр. в Мінюсті 15.02.2005 № 231/10511, зізмінами;

 

5. «Порядок проведенняатестаціїробочихмісць за умовами праці», затв. постановоюКабінетуМіністрівУкраїни (далі КМУ) 01.08.1992 №442, зізмінами;

6. «Перелікзаходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбанняякихвключаються до витрат», затв. постановою КМУ від 27.06.2003 № 994 зізмінами;

7. «Перелікробіт з підвищеноюнебезпекою», затв. наказомДержнаглядохоронпраці 26.01.2005 №15, зареєстр. в Мінюсті 15.02.2005 № 232/10512 (має 137 пунктів та використовується для організації спеціального навчання з питань охорони праці працівників);

8. «Перелікробіт, де є потреба у професійномудоборі», затв. наказом Міністерства охорони здоров′яУкраїни (далі МОЗ) та Держнаглядохоронпраці Українивід 23.09.1994 № 263/121, зареєстр. у Мінюсті 25.01.1995 за № 18/554;

9. «Положення про розробкуінструкцій з охорони праці», затв. наказом  Комнаглядохоронпраці 29.01.1998 №9 (у редакції наказу Мінсоцполітики 30.03.2017 №526), зареєстр. в Мінюсті 21.06.2017 №779/30647, зізмінами;

10. «Порядок проведеннямедичнихоглядівпрацівниківпевнихкатегорій», затв. наказом МОЗ від 21.05.2007  № 246, зареєстр. в Мінюсті 23.07.2007 за №846/14113, зізмінами;

11. «Положення про медичнийоглядкандидатів у водії і водіївтранспортнихзасобів», затв. наказами МОЗ і МВС 31.01.2013 № 65/80, зареєстр. в Мінюсті 22.02.2013 за №308/22840, зізмінами;

12. «Мінімальнівимогибезпеки і охорони здоров'я при використанніпрацівникамизасобівіндивідуальногозахисту на робочомумісці», затв. наказом Мінсоцполітики 29.11.2018  № 1804, зареєстр. в Мінюсті 27.12.2018 №1494/32946 (замінилоПоложення про забезпеченняпрацівників ЗІЗ 2008 року);

13. «Правила охорони праці на автомобільному танспорті», затв. наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 №55, зареєстр. в Мінюсті 07.11.2007 №1252/14519, зізмінами;

14. «Загальнівимогистосовнозабезпеченняроботодавцями охорони праці працівників», затв. наказом МіністерстванадзвичайнихситуаційУкраїни (МНС) 25.01.2012 №67, зареєстр. в Мінюсті 14.02.2012 за №226/20539;

15.Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затв. наказомМіністерстваенергетики та вугільноїпромисловостіУкраїни (Міненерговугілля) 19.12.2013 №966,зареєстр. в Мінюсті 25.02.2014  №327/25104;

16. «Порядок видачідозволів на виконанняробітпідвищеноїнебезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткуванняпідвищеноїнебезпеки», затв. постановою КМУ 26.10.2011 №1107, зізмінами;

17. «Вимогибезпеки та захистуздоров’япід час використання виробничого обладнанняпрацівниками», затв. наказом Мінсоцполітики від28.12.2017 № 2072, зареєстр. в Мінюсті 23.01.2018 за №97/31549;

18. «Правила безпечноїексплуатаціїелектроустановокспоживачів», затв. наказом Держнаглядохоронпраці09.01.1998 №4, зареєстр. в Мінюсті 10.02.1998 №93/2533, зізмінами;

19. «Правил охорони праці під час роботи з абразивнимінструментом», затв. наказом МНС від 22.10.2012 №1277, зареєстр. в Мінюсті 08.11.2012 за №1879/22191;

20. «Правила охорони праці під час зварюванняметалів», затв. наказом МНС 14.12.2012  №1425, зареєстр. в Мінюсті 04.01.2013 за №63/22595;

21. «Правила охорони праці під час експлуатаціївантажопідіймальнихкранів, підіймальнихпристроїв і відповідногообладнання», затв. наказом Мінсоцполітики від 19.01.2018 №62, зареєстр. в Мінюсті 27.02.2018 за №244/31696;

22. «Правила охорони праці під час експлуатаціїнавантажувачів», затв. наказом Мінсоцполітики 27.08.2018  № 1220, зареєстр. в Мінюсті 19.09.2018 за №1082/32534;

23. «Правила охорони праці під час експлуатаціїнавантажувачів, затв. наказом Мінсоцполітики 27.08.2018  № 1220, зареєстр. в Мінюсті 19.09.2018 за №1082/32534;

24. «Правила охорони праці під час виконанняробіт на висоті», затв. наказом Держгірпромнагляду 27.03.2007 №62, зареєстр. в Мінюсті 04.06.2007 за №573/13840;

25. «Правила дорожнього руху», затв постановою КМУ від 10.10.2001 №1306 зі змінами;

 

ін. НПАОП  з Покажчика діючих нормативно-правових актів з охорони праці, а також правила технічної експлуатації та технічні регламенти тощо відповідно до видів робіт та сфери діяльності СГ.

Журнали, якіповинні бути у роботодавця-вантажоперевізника

1. реєстраціївступногоінструктажу з питань охорони праці;

2. реєстраціїінструктажів з питань охорони праці на робочому місці;

3. облікувидачіінструкцій з охорони праці;

4. реєстраціїосіб, щопотерпіливіднещаснихвипадків (гострихпрофесійнихзахворювань (отруєнь) на виробництві;

5. реєстрації інструктажів з безпеки руху;

6. облікунавчання з питань охорони  праці.

 

Документи, якіповинні бути у СГ*

(розроблені з врахуваннямспецифікидіяльності СГ наосновідіючих нормативно-правовихактів)

1.Оригінал Положення про службу охорони праці підприємства, установи, організації, ін. суб’єктагосподарювання (далі СГ);

2. посадоваінструкція особи, на яку роботодавцемпокладеновиконанняфункцій з охорони праці;

3. план роботи та графікиобстеженьпідрозділів, служб СГ;

4.перелікробіт з підвищеноюнебезпекою, яківиконуються у СГ йогопрацівниками;

5. перелікробіт, де є потреба у професійномудоборі, щовиконуютьсяпрацівниками СГ;

6. перелікпрофесій, посад і видівробіт, на якіповинні бути розробленіінструкції з охорони праці;

7. оригіналидіючих у СГ інструкцій з охорони праці;

8. оригіналПоложення про систему управлінняохороною праці у СГ (якщо не впроваджено систему стандартівбезпеки праці ІSO);

9. оригіналПоложення про порядок проведеннянавчання і перевіркизнань з питань охорони праці;

10. оригіналПоложення про виконанняробітпідвищеноїнебезпеки з оформленням наряду-допуску (з їхпереліком, розробляється за наявності таких робіт у СГ);

11. примірникдіючогоколективного договору у СГ (з додатками та розділом «Охорона праці»);

12. накази про: - розподілобов'язківміж службою охорони праці та службою кадрівщодоповноважень з питаньнавчання і перевіркизнань з охорони праці; -щодовизначення особи, відповідальної за проведеннявступногоінструктажу, затвердженняпрограми та тривалостіпроведеннявступногоінструктажу; - затвердження та введення в діюнормативнихактів з охорони праці діючих у СГ (інструкцій, положеньтощо); - створенняпостійнодіючоїкомісії з перевіркизнаньпрацівників СГ з питань охорони праці; - затвердженнятематичнихпланів, програм, графіку спецнавчання таперевіркизнань з питань охорони праці працівників СГ, переліківпитань та білетів для перевіркизнань з питань охорони праці працівників СГ; - затвердженняперелікупосадових осіб, якіповинніпроходити перед початком роботи та періодично один раз на три роки навчання і перевіркузнань з питань охорони праці у навчальнихцентрах; - затвердженняпереліківпрофесій і посад працівників СГ, якіповинніпроходитищорічнеспеціальненавчання і перевіркузнань з питань охорони праці на підприємствічинавчальномуцентрі; - призначення осіб, відповідальних за стан охорони праці по підрозділам, а також за безпечневиконанняробітпідвищеноїнебезпеки, справний стан обладнання, інструментів, пристосуваньтощо, за проведеннямедичногооглядупрацівників СГ (з внесеннямцихвимог у їхпосадовіінструкції); - перелікипрофесій і посад працівників, якіповинніпроходитиобов'язковіпопередні і періодичнімедичні огляди; - затвердженняпереліку посад і професійпрацівників, якіповинніпроходитистажування (дублювання) та програмстажування для конкретнихпрофесій, посад; - перелікпрофесій та посад працівників, якізвільняютьсявід повторного інструктажу;

13. оригіналиприписівслужби охорони праці СГ і посадових осіб органівдерж. нагляду за охороною праці (Держпраці), подання страхового експерта з охорони праці (з відмітками про їхвиконання);

14. програми, планищодополіпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, заходи, спрямовані на усунення причин нещаснихвипадків, професійнихзахворювань та аварій на виробництві (з інформаціями про їхвиконання);

15. звітністьвстановлених форм з питань охорони праці;

16. копіїпротоколів (та посвідчень – за наявностівимог у НПАОП) засіданькомісій з перевіркизнань з питань охорони праці працівників та посадових осіб СГ, якіпідлягаютьнавчанню;

17. матеріалирозслідуваннянещаснихвипадків, професійнихзахворювань і аварій на виробництві разом з актами розслідування за формами Н-5, Н-1, НПВ, Т, П-4, ін. та формами Н-2 про наслідкинещасноговипадку (гострогопрофесійногозахворювання (отруєння) / аварії) відповідно до діючих на час розслідуванняПорядківрозслідування (за наявностізареєстрованих у СГнещаснихвипадків, профзахворювань і аварій);

18. копіїпротоколівзасіданькомісії з питань охорони праці у СГ (за їїнаявності);

19. оригіналиматеріаліватестаціїробочихмісць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці (при покладенніобов’язків з їхзберігання на службу охорони праці абокопіїнаказів про результатиатестаціїробочихмісць, протоколівзамірівшкідливихвиробничихфакторів, карт умов праці атестованихробочихмісць та заходи розроблені по результатам атестації);

20. перелікпрофесійпрацівників СГ зішкідливимиумовами праці, які за рахунокроботодавцязабезпечуютьсямолоком аборівноціннимихарчовими продуктами;

21. перелікпрофесій, посад працівників СГ, які за рахунокроботодавцязабезпечуютьсяспеціальнимодягом, спеціальнийвзуттям, іншимизасобамиіндивідуальногозахисту з визначеннямїхконкретнихвидіввідповідно до результатіватестаціїробочихмісць, виконуванихробіт та вимог НПАОП;

22. списки працівників, якіпідлягаютьперіодичномумедичномуоглядузгідно з наказом МОЗ від 21.05.2007 №246 (зайнятих на важких роботах, роботах ізшкідливимичинебезпечнимиумовами праці або таких, де є потреба у професійномудоборі, щорічнихобов'язковихмедичнихоглядів осіб віком до 21 року), Заключніакти за результатами періодичнихмедичнихоглядів та накази про результатимедоглядів;

23. інформаціящодорезультатівідентифікації та декларуваннябезпекиоб'єктівпідвищеноїнебезпеки у СГ (за наявності таких об’єктів);

24. копіїдекларацій та дозволів на виконанняробітпідвищеноїнебезпеки, експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеноїнебезпеки (при наявності таких робіт, машин, механізмів, устатковання підвищеноїнебезпеки);

25. матеріалистосовнороботи у комісіях з приймання в експлуатаціюзакінченихбудівництвом, реконструкцієюаботехнічнимпереозброєннямоб'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованогоабомодернізованогоустаткування в частинідотриманнявимог охорони (безпеки) праці, комісій з питань про підтвердженнянаявностінебезпечноївиробничоїситуації, що стала причиною відмовипрацівникавідвиконаннядорученоїроботи, відповідно до законодавства.

* Зазначеніпереліки є примірними і можутьзмінюватися та доповнюватисявідповіднодовидівдіяльності та робіт, яківиконуються у суб’єктагосподарювання.

Положення про навчання з питань охорони праці, щодієу СГ, можевключатидодатки*:

 • Журнал реєстраціївступногоінструктажу з питань охорони праці.
 • Журнал реєстраціїінструктажів з питань охорони праці на робочомумісці.
 • Наказ про затвердженняпрограмивступногоінструктажу та йоготривалості.
 • Програмавступногоінструктажу з питань охорони праці.
 • Перелікпрофесій та посад працівників, якізвільняютьсявідповторногоінструктажу.
 • Наказ (розпорядження) роботодавця про покладанняобов’язківпроведеннявступнихінструктажів з питань охорони праці (за відсутностіінженера з охорони праці у СГ, в т.ч. і тимчасової).
 • Перелік посад і професійпрацівників, якіповинніпроходитистажування (дублювання).
 • Програмамистажування (дублювання) для конкретноїпрофесії.
 • Перелікробіт з підвищеноюнебезпекою, яківиконуютьсяпрацівниками СГ.
 • Перелікробіт, де є потреба у професійномудоборі, ,яківиконуютьсяпрацівниками СГ.
 • Перелікпосадових осіб та працівників, якібезпосередньозайняті на роботах, зазначених у Перелікуробіт з підвищеноюнебезпекою, та Перелікуробіт, де є потреба у професійномудоборі.
 • Перелік посад посадових осіб, якіпроходятьнавчання і перевіркузнань з питань охорони праці у навчальномуцентрі 1 раз на 3 роки.
 • Перелікпрофесійпрацівниківта посад посадових осіб, якіпроходятьспеціальне (щорічне) навчання і перевіркузнань з питань охорони праці у СГ (абонавчальних центрах).
 • Тематичний план і програманавчання з питань охорони праці посадовихосіб (якщонавчання і перевірказнань з питань охорони праці проводиться СГ).
 • Тематичніплани і програминавчання з питань охорони праці працівників по професіям, якіпроходятьспеціальненавчання у СГ.
 • Плани-графікипроведеннянавчаннятаперевіркизнань з питань охорони праці.
 • Наказ про створеннякомісії з перевіркизнань з питань охорони праці у СГ.
 • Перелікипитаньдляперевіркизнань з охорони праці працівників, з урахуваннямспецифікивиробництва (по кожнійпрофесіїокремота для посадових осіб, перевірказнаньяких проводиться у СГ).
 • Екзаменаційнібілети (по кожнійпрофесіїокремо та для посадовихосіб, перевірказнаньяких проводиться у СГ).
 • Протоколизасіданькомісій з перевіркизнань з питань охорони праці посадових осіб та працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки..
 • Посвідченняпро перевіркузнань з питань охорони праці.

Примітка: * зазначенийперелікдодатків є орієнтовним та не є вичерпним.

Пам′ятка підготовлена страховим експертом з охорони праці  Токмацького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області Антипенко С.Г.

 

моб. тел.. 0689278326