Друк

Про забезпечення прав громадськості на доступ до публічної інформації у виконавчому комітеті Токмацької міської ради

Україна

Токмацька міська рада

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

«  27       »        04            2018  року                               № 76

Про забезпечення прав громадськості на доступ

до публічної інформації у виконавчому комітеті

Токмацької міської ради

                                                    

         Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13, 14, 16 Закону України «Про доступ до публічної інформації», п. 4 Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», з метою врегулювання питань опрацювання та розгляду запитів на доступ до публічної інформації, виконавчий комітет Токмацької міської ради -

ВИРІШИВ:

 

 

1. Затвердити Порядок опрацювання та розгляду запитів на публічну інформацію у виконавчому комітеті Токмацької міської ради  (додається).

2. Визначити спеціальним структурним підрозділом, що організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації у виконавчому комітеті, виконує функції опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запиту на інформацію:

2.1. організаційний відділ виконавчого комітету – за запитами на публічну інформацію від фізичних осіб;

2.2. загальний відділ виконавчого комітету – за запитами на публічну інформацію від юридичних осіб та об’єднань громадян.

3. У встановленому порядку організаційний та загальний відділ :

3.1. надає запитувачам форми письмових запитів на інформацію згідно з додатками до Порядку;

3.2. надає консультації під час оформлення запитів на інформацію;

3.3.оформлюють запити на інформацію у разі, якщо: - з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) з обов’язковим зазначенням в запиті імені виконавця, контактного телефону та наданням копії запиту особі, яка його подала);

 - запит на інформацію надійшов в усній формі за телефоном :

    4-46-90 ( фізична особа);

    2-10-65 ( юридична особа, організація)

3.4. Оброблює запити, що пройшли реєстрацію у встановленому порядку, опрацьовує, систематизує, аналізує та контролює задоволення запитів на інформацію.

4. Консультації з правових питань при роботі  з запитами на інформацію надаються юридичним відділом виконавчого комітету.

 5. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями кабінети : № 1 (для фізичних осіб) та № 34 ( для юридичних осіб та організацій) адміністративної будівлі виконкому Токмацької міської ради , розташованої за адресою: м. Токмак, вул. Центральна 45.      

         6. Визнати таким що втратило чинність рішення виконкому Токмацької міської ради від 30.06.2011 № 193  « Про  забезпечення прав громадськості на доступ до публічної інформації у виконавчому комітеті Токмацької міської ради ».

7.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Чуб О.О.

 

 

 

Міський голова                                                                   І.В. Котелевський

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток

                                                                         до рішення виконавчого комітету

                                                                            Токмацької міської ради

                                                                             від  27.04.2018      № 76

 

 

ПОРЯДОК

опрацювання (розгляду) та обліку запитів на публічну інформацію, які надійшли

до виконавчого комітету Токмацької міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

         1.1. Цей порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою впровадження єдиного механізму реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий комітет Токмацької міської ради  (далі за текстом – виконавчий комітет), а також з метою упорядкування роботи із запитувачами такої інформації.

         1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є виконавчий комітет – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання виконавчим комітетом та його структурними підрозділами своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні виконавчого комітету та його структурних підрозділів відповідно до їх повноважень.

         Виконавчий комітет не є розпорядником інформації стосовно інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в іншій спосіб.

         1.3. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до виконавчого комітету або до окремих виконавчих органів Токмацької міської ради зі статусом юридичної особи в усній формі, в письмовій формі, телефоном, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

         1.4. У разі подання запиту до виконавчого комітету його розгляд здійснюється за цим Порядком. У випадку подання запиту на одержання публічної інформації до окремих виконавчих органів Токмацької міської ради зі статусом юридичної особи, їх розгляд відбувається згідно з порядками (положеннями), затвердженими відповідними виконавчими органами відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

         1.5. Запити щодо доступу до публічної інформації, адресовані міському голові, заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету, розглядаються згідно положень цього Порядку та реєструються в окремому журналі.

         1.6. Спеціальним структурним підрозділом, що організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації у виконавчому комітеті, виконує функції опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запиту на інформацію є організаційний відділ виконавчого комітету – за запитами від фізичних осіб, загальний відділ виконавчого комітету – за запитами від юридичних осіб та об’єднань громадян (далі за текстом – спеціальний структурний підрозділ). Запити, адресовані окремим виконавчим органам міської ради зі статусом юридичної особи, розглядаються уповноваженими відділами (секторами, посадовими особами) відповідних виконавчих органів згідно з порядками, затвердженими такими органами.

         1.7. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

         1.8. У разі подання запиту на доступ до публічної інформації, яке фактично за своїм змістом є зверненням громадян згідно Закону України «Про звернення громадян», такий запит розглядається в порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян», про що обов’язково повідомляється запитувачу не пізніш як за п’ять робочих днів.

        

                            2. Оприлюднення публічної інформації

         2.1. Оприлюдненню підлягає така інформація, що зберігається у міській раді та її виконавчому комітеті;

 - інформація про міську раду та її виконавчий комітет (організаційна структура, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси);

 - інформація про діяльність міської ради та її виконавчого комітету (місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронну пошту; прізвище, ім’я та по батькові, службові номери, розклад роботи керівників виконавчого комітету, керівників структурних підрозділів; розклад роботи та графік прийому громадян посадових осіб місцевого самоврядування, вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад);

- нормативно – правові та інші прийняті ( видані ) акти (крім внутрішньо – організаційних), проекти рішень, що підлягають обговоренню;

- перелік послуг, що надаються виконавчим комітетом міської ради, умови їх отримання, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

 - порядок доступу до публічної інформації (порядок складання та подання запиту на інформацію, система обліку та види інформації, що зберігається у виконавчому комітеті міської ради , оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності);

- інформація про механізм чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливає на реалізацію повноважень міської ради та її виконавчого комітету;

 - плани проведення та порядок денний відкритих засідань міської ради, виконавчого комітету ;

 - інформація, що була отримана або створена у процесі реалізації виконавчим комітетом повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка зберігається у виконавчому комітеті міської ради;

 - інформація про розміщення місць для роботи з документами з метою отримання інформації;

 - графік прийому громадян депутатами міської ради;

- система обліку, види інформації, якою володіє виконавчий комітет Токмацької міської ради.

         2.2. Оприлюдненню не підлягають:

 - внутрішньо – організаційні документи (резолюція, доповідні, службові, пояснювальні записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи, матеріали конкурсів, рекомендації, висновки, рецензії тощо), пов’язані з напрямами діяльності виконавчого комітету міської ради, процесами розробки та прийняття рішень і видання розпоряджень;

- розпорядження міського голови та інші документи з кадрових питань;

- документи бухгалтерського обліку та звітності;

- документи конфіденційної та службової інформації

         2.3. Оприлюднення публічної інформації здійснюється таким чином:

         2.3.1.Інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується на офіційному сайті Токмацької міської ради або будь – якими іншими способами, визначеними законодавством.

         2.3.1 Інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття (видання) документа, що містить публічну інформацію.

         2.3.3.Відповідальними за оприлюднення публічної інформації є відділи та управління міської ради та її виконавчих органів, які володіють даною інформацією внаслідок отримання або створення її в процесі своїх обов’язків.

 

                            3. Надання інформації за запитами

         3.1. Запит на інформацію подається до міської ради та її виконавчого комітету на ім’я міського голови в усній або письмовій формі;

- поштою на адресу: вул. Центральна 45, м. Токмак, Запорізька область, 71701  з позначкою на конверті «Публічна інформація» ;

- факсом на номер (06178) 2-10-65

 - електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

- за телефоном: 4-46-90 (від фізичної особи) ; 2-10-65 ( від юридичної особи, організації)

         Під час подання запиту на інформацію запитувач самостійно визначає зручну форму подання запиту на отримання інформації.

         3.2. Запит на інформацію має містити:

 - ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку , якщо такий є ;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

         У разі недотримання зазначених вимог виконавчий комітет міської ради має право відмовити у задоволенні запиту.

         3.3. У разі подання запиту на інформацію в усній формі працівник відділу оформляє запит зі слів заявника на паперовому носії (згідно з додатком 1 до Порядку  - Форма 1 ).

         3.4. Письмовий запит на інформацію може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог ст..19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», та з метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, і шляхом заповнення Форми 2 (додаток 2 до Порядку), яку можна отримати у відповідному відділі та розміщену на офіційному сайті Токмацької міської ради в розділі «Доступ до публічної інформації».

         3.5. Запити про надання публічної інформації приймаються у виконавчому комітеті у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 08:00 до 17:00, у п’ятницю – з 08:00 до 15:45) . Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в адміністративному будинку виконавчого комітету, не приймаються протягом обідньої перерви (з 12:00 до 12:45).

         3.6. Запит на отримання інформації реєструється працівником відповідного відділу в окремому журналі:

- в день отримання (надходження або у разі надходження запиту на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. у неробочий день , наступним після неробочого дня робочим днем;

- наступним днем після дня отримання запиту у разі надходження запиту до відповідного відділу після 16:00;

         3.7. Працівник відповідного відділу періодично, але не рідше ніж 3 рази протягом робочого дня – о 8:00, 10:00, 14:00, 16:00) перевіряє наявність надходження нових запитів на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Нові запити реєструються.

         У разі надходження запиту щодо надання публічної інформації на загальну електронну адресу міської ради    meriatokmak/gov/ua/  відповідальний працівник невідкладно (протягом однієї години) передає такі запити засобами електронної пошти на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

         3.8. Виконавчий комітет міської ради надає відповідь на запит на інформацію не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

         У разі, якщо в запиті запитувач зазначає , що запитувана інформація необхідна для захисту життя і свобод громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання. При цьому запитувач повинен обґрунтувати вимогу термінового розгляду запиту.

         У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів (при погодженні начальника відділу), про що надсилається письмове повідомлення запитувачу.

         3.9. У разі, якщо запитувана інформація за змістом порушених питань не відповідає визначенню публічної інформації, встановленої Законом України «Про доступ до публічної інформації» запит розглядається в порядку та строки, визначені Законом України «Про звернення громадян», про що запитувачу повідомляється письмово.

         3.10. У разі якщо запит на інформацію складається з кількох питань, частина яких не мають ознак запиту щодо надання публічної інформації, розгляд такого запиту здійснюється диференційовано: розгляд та надання відповіді на питання, віднесені до публічної інформації, здійснюється в п’ятиденний термін відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з одночасним повідомленням запитувача про розгляд решти питань , в яких відсутні ознаки запиту на публічну інформацію порядку та строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

         3.11. Відповідь на запит на інформацію реєструється та надається запитувачу відповідним відділом у встановлені законодавством строки. При наданні відповіді   запитувачу на електронну адресу надсилається лист за підписом керівника виконкому, на ім’я якого надійшов запит та копії документів ( у разі необхідності) скануються та відправляються електронною поштою у форматі «PDF».

         3.12. У разі, якщо виконавчий комітет міської ради не володіє інформацією, що запитується, (не зобов’язаний нею володіти відповідно до своїх повноважень, запитувачу повідомляється про відмову у задоволенні запиту на інформацію у письмовій формі.

         3.13. Якщо виконавчий комітет міської ради не володіє інформацією, що запитується, але йому за статусом або характером діяльності відомо, хто нею володіє, він направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому випадку відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

         3.14. Робота із запитувачами , що звернулися із запитом на інформацію про надання витягів з документів, фотографування, копіювання, сканування інформації тощо з документів, що зберігаються у виконавчому комітеті міської ради , проводиться в будівлі міської ради.

         Для ознайомлення  - визначається день, коли особа може ознайомитися ( не більше 5-ти днів з моменту звернення).

         У разі звернення запитувача із зазначених питань оформлюється запит відповідно до Форми 2 (додаток 2 до Порядку).

         Робота запитувача з документами, за якими зроблено запит, здійснюється у присутності працівника відповідного відділу.

         Після ознайомлення заявника з документами працівник відповідного відділу робить запис у відповідному журналі обліку робіт.

         3.15. Керівники відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації  згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному  підрозділі, а також за зміст підготовлених структурним підрозділом проектів відповідей.

         3.16. У разі порушення термінів підготовки проекту відповіді запитувачу структурними підрозділами Токмацької міської ради працівники відповідного  відділу протягом одного робочого дня інформують про цей факт секретаря міської ради для вжиття заходів.

 

 

 

 

 

Начальник організаційного відділу                                                С.М.Берлізова

 

 

Додаток 1

                                                        До Порядку доступу до публічної

                                                        інформації

                                                                           Форма 1

                                                        ( від фізичних, юридичних осіб тощо

                                                        в усній формі)

 

Запит

на отримання публічної інформації,

що надійшов в усному, телефонному режимі

Розпорядник інформації

Виконавчий комітет Токмацької міської ради

Кому (посада , П.І.П. керівника)

 

 

(П.І.П. запитувача (для фізичних осіб)

Найменування організації

П.І.П. представника організації(для юридичних осіб)

 

Поштова адреса або адреса електронної пошти

 

Контактний телефон

(у разі наявності)

 

 

Загальний опис необхідної інформації або

Вид, назва, реквізити (дата видання та реєстраційний номер)

 

 

          Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін

Поштою (вказати поштову адресу)

 

Факсом ( вказати номер факсу)

 

Електронною поштою( вказати e- mail)

 

В усній формі за телефоном ( вказати номер телефону)

 

В загальний відділ ( номер телефону)

В організаційний відділ ( вказати номер телефону

 

 

Запит отримав: __________________ підпис, П.І.П. працівника, який отримав

                                  дата                                                                           запит

 

 

                                                                           Додаток  2

                                                        До Порядку доступу до публічної

                                                        інформації

                                                                           Форма 2

                                                        ( від фізичних, юридичних осіб тощо

                                                        в усній формі)

 

Запит

на отримання публічної інформації,

що надійшов в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Виконавчий комітет Токмацької міської ради

Кому (посада , П.І.П. керівника)

 

 

(П.І.П. запитувача (для фізичних осіб)

Найменування організації

П.І.П. представника організації(для юридичних осіб)

 

Поштова адреса або адреса електронної пошти

 

Контактний телефон

(у разі наявності)

 

 

Загальний опис необхідної інформації або

Вид, назва, реквізити (дата видання та реєстраційний номер)

 

 

          Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін

Поштою (вказати поштову адресу)

 

Факсом ( вказати номер факсу)

 

Електронною поштою( вказати e- mail)

 

В усній формі за телефоном ( вказати номер телефону)

 

В загальний відділ особисто ( номер телефону)

В сектор по роботі із зверненнями громадян особисто ( вказати номер телефону

 

 

Запит отримав: __________________ підпис, П.І.П. працівника, який отримав

                                  дата                                                                           запит