Друк

Про затвердження Положення Комітету мікрорайону “Ковальский” (нова редакція)

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

               Двадцять друга             сесія                    сьомого                скликання     

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

22 грудня 2016 року                                                                           № ___                     

 

Про затвердження Положення

Комітету мікрорайону “Ковальский”

(нова редакція)

 

 

            Керуючись ст. 25 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі протоколу Конференції жителів мікрорайону “Ковальский” № 1 від 8 грудня 2016 року, відповідно до п.133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, Закону України “Про органи самоорганізації населення”, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, враховуючі Закон України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, згідно з рішенням ТМР №13 від 21 січня 2016 р. “Про перейменування вулиць, провулків та скверу в м. Токмак, назви яких підпадають під обмеження Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, у зв’язку з приведенням установчих документів Комітету мікрорайону “Ковальский”у відповідність із нормами діючого законодавства, Токмацька міська рада

ВИРІШИЛА:

 

             1. Затвердити Положення Комітету мікрорайону “Ковальский” (нова редакція), що додається.

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Токмацької міської ради з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров’я.

 

 

Міський голова                                                                              І.В. Котелевський

 

 

 

 

Прийнято                                                                                         Затверджено

Конференцією жителів                                                                  рішенням сесії Токмацької

мікрорайону “Ковальский”                                                                        міської ради

Протокол № 1                                                                                              від “22” грудня 2016р. №

від “08” грудня 2016р.

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Комітету мікрорайону

“Ковальський”

(Нова редакція)

  

     1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Комітет мікрорайону “Ковальский” творений на підставі рішення міської ради №1 від 08 листопада 2002 р. “Про надання дозволу на створення комітетів мікрорайонів в місті Токмак”, відповідно до Конституції України, Закону України “Про органи самоорганізації населення ” та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

Комітет мікрорайону “Ковальский” (надалі - Комітет) є представницьким органом, створеним жителями, які на законних підставах проживають на даній території, для вирішення окремих питань місцевого значення. 
 

Комітет є неприбутковою організацією і не має на меті отримання прибутку.

 

Комітет діє в межах території, визначеної рішенням міської ради від 05.09.2002  р. № 4

 

Комітет обирається терміном на  строк повноважень  відповідної  ради,  якщо інше не передбачено рішенням ради чи Положенням про Комітет.

     

Юридична адреса Комітету:

71701, Запорізька область, м. Токмак, вул. Ковальська, буд. 52.

 

Легалізація органу самоорганізації населення є обов'язковою і здійснюється шляхом   його реєстрації. 
 

Комітет набуває статусу юридичної особи з дня реєстрації, яка відбувається в порядку, встановленому законодавством України.

 

        Комітет, як неприбуткова організація, має бути внесений контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

        Установчим документом Комітету є Положення. 
       
Зміни та доповнення до Положення приймаються Конференцією жителів мікрорайону, та затверджуються міською радою. 
      
У  разі внесення змін до Положення, Положення видається в новій редакції.
      
Контроль за додержанням Комітетом Положення про  нього покладається на міську раду та її виконавчий комітет. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІТЕТУ

2.1. Основними завданнями діяльності Комітету є:

 

 - створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і Законів України;

-  задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

 - участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм;

-  благоустрій території мікрорайону.

 

2.2. Організація та діяльність Комітету грунтуються на принципах:

 - законності;

 - гласності;

 - добровільності щодо взяття окремих повноважень міської ради;

-  територіальності;

 - виборності;

 - підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед міською радою;

 - підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед жителями, які 

   обрали Комітет;

 - фінансової та організаційної самостійності.

 

2.3. Завданням Комітету є виконання власних та делегованих  повноважень. 

 

       Власні повноваження:

1) представляти разом з депутатами інтереси жителів мікрорайону “Ковальский” у місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;

2) сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами;

3) вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;

4) організовувати на добровільних засадах участь жителів у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

5) організовувати на добровільних засадах участь жителів мікрорайону “Ковальский” у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які 
проживають  у  жилих  будинках  на  території  Комітету, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;

7) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, що проживають на території діяльності Комітету;

8) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки на території діяльності Комітету;

9) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку на території діяльності Комітету;

10) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;

11) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності Комітету;

12) сприяти депутатам міської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян мікрорайону і проведенні іншої роботи у виборчих округах;

13) інформувати громадян мікрорайону про діяльність Комітету, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

 

     До делегованих повноважень відноситься частина повноважень міської ради, якими вона може наділити Комітет з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних, інших ресурсів та майна, необхідних для здійснення цих повноважень. Міська рада здійснює також і контроль за використанням переданих Комітету коштів, майна та інших ресурсів.

3. СТРУКТУРА КОМІТЕТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Комітет   обирається   Конференцією жителів мікрорайону шляхом таємного голосування.  
       Обирати   та   бути  обраними  до  Комітету в порядку,  визначеному законодавством,  можуть жителі, які на законних підставах проживають на відповідній території.        
       
3.2. Комітет обирається у складі голови, заступника голови, секретаря, інших членів. Обраними  до  складу  Комітету вважаються особи,  які одержали більше половини голосів  учасників Конференції, які на законних підставах проживають на відповідній території, та мають право голосу. 
 

3.3. Комітет очолює голова, який обирається Конференцією жителів мікрорайону.    

        Голова Комітету:

- організовує роботу Комітету;

- скликає і проводить його засідання;

- організовує виконання рішень Комітету;

- є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи Комітету;

- представляє Комітет у відносинах з фізичними і юридичними особами;

- виконує доручення Комітету;

- здійснює інші повноваження, визначені законом України “Про органи самоорганізації населення ”, іншими законами України, а також цим Положенням.

3.4. У разі відсутності голови Комітету або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, його повноваження виконує заступник голови в порядку і у межах, передбачених цим Положенням.

3.5. Секретар Комітету обирається Конференцією жителів мікрорайону.    

        Секретар Комітету:

-  організовує підготовку засідань Комітету та питань, що відносяться на його розгляд;

-  забезпечує ведення діловодства;

-  забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень Комітету;

-  контролює виконання рішень Комітету;

-  виконує інші, передбачені Положенням, обов’язки.

     У разі відсутності керівника Комітету та його заступника або неможливості виконання ними своїх обов’язків з інших причин повноваження керівника Комітету в порядку і межах, передбачених Положенням, виконує секретар.

 

3.6. Члени Комітету мають право:

 - брати участь у визначенні основних напрямів розвитку Комітету;

 - брати участь у всіх заходах, що проводяться Комітетом;

 - отримувати будь-яку інформацію про діяльність Комітету;

 - вносити до Комітету та його керівництва пропозиції з питань, що пов'язані з його діяльністю;

 - брати участь у засіданнях міської ради, її виконавчого комітету, що стосується їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих Комітетом з правом дорадчого голосу.

 

3.7. Члени Комітету зобов'язані:

- приймати безпосередньо участь у роботі Комітету;

- виконувати рішення загальних зборів, доручення керівника та рішення Комітету;

- сприяти залученню жителів мікрорайону “Ковальский” до обговорення проектів рішень Комітету та до виконання прийнятих рішень Комітету;

- інформувати жителів мікрорайону “Ковальский” про свою роботу в Комітеті.

 

3.8. Формою роботи Комітету є засідання, які скликаються головою або заступником голови Комітету в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини його загального складу.

      Комітет може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру з питань, віднесених до його повноважень.

      Рішення Комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу Комітету.

       Для забезпечення роботи Комітет може утворювати комісії, робочі групи, бригади.

        В Комітеті мікрорайону доручення можуть розподілятись між повноважними представниками окремих територій мікрорайону(квартали, вулиці або провулки, багатоповерхові будинки, тощо).

 

4. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА КОМІТЕТУ

4.1. Фінансовою  основою  діяльності   Комітету є:
 - кошти відповідного місцевого бюджету, які надаються йому 
міською радою  для  здійснення  наданих органу самоорганізації населення повноважень;
- добровільні внески фізичних і юридичних осіб;
- інші надходження, не заборонені законодавством. 
 
4.2. Комітет  самостійно  використовує фінансові  ресурси,  отримані  з  місцевого бюджету,  на цілі та в межах, визначених відповідною радою. 
 
4.3. Комітет є неприбутковою організацією, йому забороняється розподіляти отримані доходи або їх частини серед засновників, членів Комітету та інших пов’язаних з ними осіб;
        

4.4. Матеріальною основою діяльності Комітету є майно, передане йому міською радою, в оперативне управління.     

       Комітет для виконання своїх повноважень користується майном згідно з його призначенням. 

 

4.5. Контроль за фінансовою діяльністю Комітету в межах своїх повноважень здійснюють:

- міська рада та її виконавчі органи;

- виконавчий комітет;

- збори Комітету;

- органи державної влади.

                                   

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

5.1. Припинення діяльності Комітету здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

5.2. Діяльність Комітету може бути припинена достроково у разі:

- невиконання рішень міської ради, її виконавчого комітету - за рішенням міської ради, яка дала дозвіл на його створення;

- невиконання рішень зборів  Комітету, або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рішенням Конференції.

- порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства - за рішенням суду.

5.3. Комітет припиняє свої повноваження також у разі перебудови або реорганізації мікрорайону “Ковальский” , у межах якого він діє, якщо така перебудова, реорганізація пов'язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у Конференції.

5.4. У   разі   припинення  діяльності  Комітету фінансові  ресурси  та  майно  передаються, одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або міській  раді,  яка дала згоду на  утворення  Комітету.