Друк

Про створення наглядових (піклувальних) рад в закладах освіти Токмацької міської ради

УКРАЇНА

      ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

                     ___________сесія сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

________________                                                                  ____      

 

Про створення наглядових (піклувальних) рад

в закладах освіти Токмацької міської ради

 

          Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання ст. 29 Закону України «Про освіту», керуючись наказом Міністерства освіти у науки України від 05.02.2001 № 45 «Про затвердження положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу», Токмацька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Створити наглядові (піклувальні) ради в закладах освіти Токмацької міської ради.

2. Затвердити Положення про наглядову (піклувальну) раду закладів освіти Токмацької міської ради (додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров’я.

 

Міський голова                                                                            І.КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішення міської ради

від _______2018 р. №__

 

ПОЛОЖЕННЯ

про наглядову (піклувальну) раду закладів освіти

Токмацької міської ради

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова (піклувальна) рада закладів освіти Токмацької міської ради (далі - наглядова рада) – це орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпеченню сприятливих умов ефективної роботи загальноосвітнього навчального закладу освіти.

1.2 У своїй діяльності  наглядова рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», положеннями про загальноосвітній навчальний заклад, навчально-виховний комплекс, дошкільний навчальний заклад, позашкільний навчальний заклад, статутами навчальних закладів, іншими нормативними та правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, спеціальними законами, іншими нормативно-правовими актами та цим положенням.

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ДЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВІ РАДИ

 

2.1. Метою діяльності наглядової ради є сприяння забезпечення доступності загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб, залучення широкої громадськості до вирішення  проблем виховання та навчання.

2.2. Основними завданнями наглядової ради є:

- сприяння вирішенню перспективних завдань розвитку закладу;

- взаємодія з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, організаціями, установами, закладами, юридичними і фізичними особами, спрямована на поліпшення умов освітнього процесу  у закладі освіти;

- сприяння зміцненню  матеріально-технічної бази  закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників освітнього процесу;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та  закладом освіти;

- сприяння   соціально-правовому  захисту   учасників   освітнього процесу.

2.3.  Наглядова рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- законності, гласності.

 

3. СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ОРГАНІЗІЦІЯ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1. Наглядова рада створюється і припиняє свою діяльність рішенням Токмацької міської ради відповідно до чинного законодавства  і діє відповідно до положення про неї.

3.2. Положення про наглядову раду затверджується рішенням Токмацької міської ради.

3.3. Наглядова рада формується в складі 7-15 осіб з числа депутатів Токмацької міської ради, працівників підприємств, установ, закладів, організацій, окремих громадян.

3.4. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу.

3.4. Члени наглядової (піклувальної) ради обираються на загальних зборах (конференції) закладу освіти шляхом голосування простою більшістю голосів.

3.5. Члени наглядової  (піклувальної) ради працюють на громадських засадах.

3.6. У випадках, коли хтось із членів наглядової ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

3.7. Очолює наглядову (піклувальну) раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів наглядової  (піклувальної) ради також обираються заступник та секретар.

3.8. Голова наглядової (піклувальної) ради:

- скликає і координує роботу наглядової (піклувальної) ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення наглядової (піклувальної) ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів ради;

- представляє наглядову (піклувальну) раду в установах підприємствах та організаціях з питань віднесених до її повноважень.

Голова наглядової (піклувальної) ради має право делегувати свої повноваження заступнику, секретарю або членам наглядової ради.

3.9. Напрям діяльності наглядової(піклувальної) ради визначається з урахуванням пропозицій засновника навчальних закладів. Основною формою роботи наглядової ради є її засідання.

3.10. Робота наглядової (піклувальної) ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше, ніж чотири рази на рік.  Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання наглядової (піклувальної) ради є правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин її членів. 

Рішення наглядової (піклувальної) ради приймаються простою більшістю голосів.

3.11. Наглядова (піклувальної) рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди, сайти закладів освіти тощо.

3.12. Рішення наглядової (піклувальної) ради в 7-денний термін доводяться до відома засновника закладів освіти, директора, колективу закладів освіти, батьків, громадськості.

Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

3.13. Не допускається втручання членів наглядової (піклувальної) ради в навчально-виховнийосвітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника навчального закладу.

 

4. ПРАВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

4.1. Наглядова (піклувальна) рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника навчального  закладу освіти, загальних зборів (конференції)  пропозиції  щодо зміцнення  матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу освіти;

- брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування навчального закладу освіти;

- аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

- вносити засновнику закладу освіти або органу управління закладу подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу освіти;

- сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників;

- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти;

- брати  участь в розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладів освіти, з метою їх вирішення у встановленому порядку.

4.2. Члени наглядової ради закладів освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладів освіти з правом дорадчого голосу.

 

Начальник відділу освіти                                               С.ЧЕРКАСОВА