Друк

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ АУКЦІОННОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

Шістнадцята   сесія  восьмого скликання

РІШЕННЯ

 

24 червня 2021 року                                                №  18

 

Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Токмацької міської територіальної громади

 

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  частини четвертої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та з метою продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Токмацької міської територіальної громади на електронних аукціонах,  Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Токмацької міської територіальної громади (додається).

2. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради при підготовці до продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Токмацької міської територіальної громади на електронних аукціонах керуватись нормами цього Положення.

3. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради, іншим виконавчим органам Токмацької міської ради, підприємствам, установам, організаціям комунальної форми власності забезпечити виконання цього Положення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію міської ради з  питань комунальної власності, землекористування, агропромислового розвитку, архітектури, будівництва та екології.

 

Секретар міської ради                                                                       Віктор ЗАГУМЕННИЙ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Токмацької міської ради

від 24.06.2021 № 18

 

ПОЛОЖЕННЯ
про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Токмацької міської територіальної громади

І. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», визначає порядок утворення аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Токмацької міської територіальної громади (далі - комісія), її повноваження, права та порядок роботи.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами з питань приватизації комунального/державного майна, рішеннями Токмацької міської ради та цим Положенням.

ІІ. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження

1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється рішенням Токмацької міської ради для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Токмацької міської територіальної громади протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта або під час прийняття такого рішення.

2. До складу комісії входять не менш як п’ять осіб.

До складу комісії включаються представники уповноваженого органу приватизації комунального майна територіальної громади міста Токмак та балансоутримувача майна, яке підлягає приватизації. Також до складу комісії можуть включатися представники інших виконавчих органів міської ради та депутати міської ради.

У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представники органів виконавчої влади, підприємств та/або господарських товариств тощо.

3. Основні принципи діяльності комісії:

дотримання вимог законодавства;

колегіальність прийнятих рішень;

професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).

4. Склад комісії та зміни до нього затверджуються рішенням Токмацької міської ради.

Голова комісії та секретар призначаються із працівників уповноваженого органу приватизації комунального майна територіальної громади міста Токмак.

На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його повноваження покладаються рішенням Токмацької міської ради на будь-кого із членів комісії.

5. До основних повноважень комісії належать:

розроблення умов продажу та їх подання на затвердження Токмацькій міській раді;

визначення стартової ціни;

визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;

розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;

ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження Токмацькій міській раді.

6. Комісія має право:

під час розроблення умов продажу вносити пропозиції уповноваженому органу приватизації комунального майна Токмацької міської територіальної громади щодо запитів до органів державної влади, підприємств та/або господарських товариств стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;

вносити пропозиції уповноваженому органу приватизації комунального майна Токмацької міської  територіальної громади щодо подання запитів спеціалістам, експертам;

заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.

ІІІ. Порядок роботи комісії

1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.

2. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування («за» або «проти»), результати якого заносяться до протоколу.

4. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.

5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

6. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та подаються на затвердження до Токмацької міської ради.

7. Секретар комісії забезпечує:

підготовку матеріалів для розгляду комісією;

виконання доручень голови комісії;

підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.

8. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії.

У разі якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший день.

9. Діяльність комісії припиняється рішенням Токмацької міської ради.