Друк

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ (ВІДНОВЛЕННЯ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ) ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ № 368/12-Р ВІД 29.08.2011 РОКУ

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

Шістнадцята сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

 

24 червня 2021 р.                                                                        № 43

 

Про  затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та внесення змін до договору оренди землі № 368/12-р від 29.08.2011 року

                                    

Керуючись ст. ст. 12, 79-1, 83, 93, 122, 125, 126, Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст. 25, п. 34 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 15, 30 Закону України «Про оренду землі» та на підставі заяви громадянина Ольшанського С.М., технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 42,3254 га кадастровий номер 2325282400:08:001:0012, яка знаходиться за межами села Нове Токмацької міської територіальної громади, за цільовим призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (землі сільськогосподарського призначення).

2. Внести зміни в договір оренди землі № 368/12-р від 29.08.2011 року, який зареєстрований у відділі Держкомзему у Токмацькому районні Запорізької області за № 232528244000824 від 03.10.2011 року (Державна реєстрація іншого речового права від 23.02.2017 р., номер запису 19267093) виклавши його в такій редакції, згідно додатку.

         3. Зобов’язати орендаря виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землекористування, агропромислового розвитку, архітектури, будівництва та екології.

 

Секретар міської ради                                                                              Віктор ЗАГУМЕННИЙ

 

 

 

 

Додаток
                                                                                           до рішення  Токмацької міської ради

                                                                                           від «____» червня  2021 р № ___

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

 

Токмацька міська територіальна громада                        «____» _____________ 2021 р. №  _____

 

Орендодавець (уповноважена ним особа) Токмацька міська рада в особі міського голови Котелевського Ігоря Вікторовича, діючого на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.12, ст. 83 Земельного кодексу України, з одного боку,

та орендар громадянин Ольшанський Сергій Миколайович, ідентифікаційний код 1953706691 з другого,уклали цей договір про нижченаведене:

 

Предмет договору

 

        1. Орендодавець надає на підставі розпорядження голови райдержадміністрації № 368 від 26.08.2011 року,  рішення ___ сесії 8 скликання Токмацької міської ради від _____________ року № _____ «Про  затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та внесення змін до договору оренди землі № 368/12-р від 29.08.2011 року», а орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться за межами населеного пункту села Нове, Токмацької міської територіальної громади,  кадастровий  номер 2325282400:08:001:0012 (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1186448023252).

        

Об’єкт оренди

 

2. В оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського призначення загальною площею 42,3254 га.

3. На земельній ділянці об’єкти нерухомого майна: відсутні

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно витягу із технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки _____________________________________

______________________________________________________________________________.

6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню: недоліків, які могли б перешкоджати ефективному використанню земельної ділянки за цільовим призначенням, не виявлено.

7. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини: не має.

 

Строк дії договору

 

8. Договір укладено строком на 49 років до 03.10.2060 року. Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладання договору оренди землі на новий строк. Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі в порядку визначеному ст. 33 Закону України «Про оренду землі».

 

Орендна плата

 

9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у розмірі ______ відсотки від грошової нормативної оцінки земельної ділянки, що складає ________________________________________________________ в рік.

Орендна плата за перший рік оренди сплачується орендарем у п’ятиденний строк після підписання договору оренди.

10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності здійснюється з урахуванням її цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.

11. Орендна плата вноситься орендарем у такі строки: відповідно до Податкового кодексу України один раз на рік у розмірі річної орендної плати з врахуванням індексації  відповідно до офіційно встановленого індексу інфляції на рахунок місцевого бюджету № UA448999980334189815000008507, отримувач: ГУК у Зап.обл/ТГ м.Токмак/18010900, банк отримувача – Казначейство України (ЕАП), код отримувача ЄДРПОУ - 37941997, код платежа – 18010900, протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення кожного звітного року.

12. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати не допускається.

13. Розмір орендної плати переглядається один раз у рік у разі:

- зміни умов господарювання, передбачених договором;

- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;

- зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, зміни розміру відсоткової ставки орендної плати за землю;

 - в інших випадках, передбачених законом.

14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором:

- у  10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

- справляється пеня. Нарахування пені проводиться відповідно до вимог Податкового кодексу України.

 

Умови використання земельної ділянки

   

15. Земельна ділянка передається в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

16. Цільове призначення земельної ділянки згідно з КВЦПЗ: 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

17. Умови збереження стану об’єкта оренди: на земельній ділянці не дозволяється діяльність, не пов’язана з цільовим призначенням земельної ділянки. Орендар несе повну відповідальність за збереження стану земельної ділянки.

 

Умови повернення земельної ділянки

 

18. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки  або приведення її  у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 284 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 193).

19. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

20. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню.

21. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

- фактичні витрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

- доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

22. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

 

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

 

23. На орендовану земельну ділянку встановлені обмеження (обтяження) - відсутні.

24. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.                   

 

                                                  Інші права та обов’язки сторін

 

25. Права орендодавця. Токмацька міська рада має право вимагати від Ольшанського Сергія Миколайовича:

- своєчасного внесення орендної плати;                                   

- використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з цим договором оренди;

- дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;

- дотримання режиму санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель.

26. Обов’язки орендодавця. Токмацька міська рада зобов’язана:

- передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам цього договору;

- не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою.

27. Права орендаря. Ольшанський Сергій Миколайович має право:

- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

- за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому порядку виробничі та інші будівлі і споруди;

- отримувати продукцію і доходи.

28. Обов’язки орендаря. Ольшанський Сергій Миколайович зобов’язаний:

- приступати до використання земельної ділянки після підписання сторонами договору оренди землі та державної реєстрації речового права оренди земельної ділянки у порядку, встановленому законом;

      - виконувати встановлені   щодо   об'єкта   оренди    обмеження (обтяження)  в обсязі,  передбаченому законом або договором оренди землі;

- використовувати земельну ділянку згідно з її цільовим призначенням;

- забезпечувати дотримання санітарних та протипожежних норм;

- своєчасно та в повному обсязі вносити орендну плату;

- у разі зміни місця знаходження юридичної особи письмово повідомити протягом десяти днів Токмацьку міську раду та відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби у Запорізькій області;

- у  п'ятиденний  строк  після  державної  реєстрації  договору оренди  земельної  ділянки  комунальної  власності надати копію договору відповідному органу державної податкової служби;

- замовити виготовлення агрохімічного паспорта земельної ділянки з кадастровим номером 2325282400:08:001:0012.

 

Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини

29. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе орендодавець.

 

Страхування об’єкта оренди

 

30. Згідно з цим договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.

 

Зміна умов договору і припинення його дії

 

31. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

32. Дія договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- придбання орендарем земельної ділянки у власність;

- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

- ліквідації юридичної особи-орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

33. Дія договору припиняється  шляхом його розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

34. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається.

35. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору.

 

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

 

36. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

37. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

Умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки

38. Право оренди землі за цим договором не може бути внесено до статутного фонду (капіталу) юридичної особи, а також передано у заставу.

 

Прикінцеві положення

 

39. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та після державної реєстрації речового права оренди земельної ділянки у порядку, встановленому законом. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий – в орендаря.

Невід’ємними частинами договору є:

- план земельної ділянки;

- кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

- акт приймання-передачі об’єкта оренди;

- інші документи, що додаються до договору: копія витягу із технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки ___________________________.

Реквізити сторін

 

       Орендодавець                                                                           Орендар

 

Токмацька міська рада

в особі міського голови

Котелевського Ігоря Вікторовича

71701, Запорізька обл.,

м. Токмак, вул. Центральна, 45,

Код ЄДРПОУ № 20520724

          Ольшанський Сергій Миколайович

          паспорт СА 038279 виданий 

          Ленінським РВ УМВС України

          в Запорізькій області

          Запорізька обл., с. Хортиця,

          вул. Зоряна, 8

          Ідентифікаційний код 1953706691

 

                                                                                                                                   

Підписи сторін

 

 

         Орендодавець                                                                               Орендар

 

 

 

 

_________________ І.В. Котелевський                                     _____________ С.М. Ольшанський

М.П.                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

 

 

До договору оренди землі від «____» ________________________ 2021 р. № _____

 

Державна реєстрація від    „ _____” _______________ 20___ р. № _______________

 

 

Токмацька міська територіальна громада                                           «____» ____________ 2021 р.

 

          Токмацька міська рада, в особі міського голови Котелевського І.В., діючого на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.12, ст. 83 Земельного кодексу України, в подальшому «Орендодавець» з одного боку, та Ольшанський Сергій Миколайович, в подальшому «Орендар», з другого, уклали цей акт приймання-передачі земельної ділянки до договору оренди землі від «___» ____________________ 2021 р. № _____ про нижченаведене:

 

1.  На підставі договору оренди землі від «___» ____________________ 2021 р. № _____ Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне володіння і користування земельну ділянку, яка знаходиться за межами населеного пункту села Нове, Токмацької міської територіальної громади загальною площею 42,3254 га,  кадастровий  номер 2325282400:08:001:0012.

2. Орендодавець передає Орендарю земельну ділянку у належному стані та у визначених межах згідно з умовами договору оренди землі від «___» ____________________ 2021 р. № _____.

3. Датою набуття Орендарем права володіння, користування земельною ділянкою є дата складання цього акту.

4. Цей акт приймання-передачі земельної ділянки є невід’ємною частиною договору оренди землі від «___» ____________________ 2021 р. № _____.

 

 

 

      ПЕРЕДАВ                                                                      ПРИЙНЯВ

    від „Орендодавця”                                                         від „Орендаря”

 

 

  

_______________ І.В. Котелевський                                   _______________ С.М. Ольшанський

 М.П.                                                                                       .