Друк

ПРО ПОГОДЖЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ (ПАРТНЕРСТВО) У СФЕРІ НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

Двадцята  сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

 

10 серпня 2021 року                                                                            №  5

 

 

Про погодження договору про спільну діяльність (партнерство) у сфері надання екстреної медичної допомоги населенню Токмацької міської територіальної громади

 

Керуючись главою 77 Цивільного кодексу України, ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради №1336/01-11 від 05.08.2021, враховуючи додаткове фінансове навантаження підприємства, спричинене змінами у законодавстві, а також важливу роль, яку відіграють заклади охорони здоров’я у протидії спалаху коронавірусної хвороби COVID-19, являючи собою основу системи захисту щодо обмеження чи стримування поширення хвороби, з метою реалізації права громадян на безоплатну, доступну, своєчасну та якісну екстрену медичну допомогу, а також задля забезпечення стабільної роботи, створення належних умов для функціонування комунального підприємства у сфері надання медичної допомоги населенню, Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Погодити укладання договору про спільну діяльність (партнерство) у сфері надання екстреної медичної допомоги населенню Токмацької міської територіальної громади між комунальним некомерційним підприємством «Токмацький центр первинної медико-санітарної допомоги» Токмацької міської ради та комунальним некомерційним підприємством «Територіальне медичне об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради (додається).

2. Доручити комунальному некомерційному підприємству «Токмацький центр первинної медико-санітарної допомоги» Токмацької міської ради здійснювати координацію заходів із укладення договору про спільну діяльність (партнерство) у сфері надання екстреної медичної допомоги населенню Токмацької міської територіальної громади.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з  питань депутатської діяльності, регламенту, законності, реформ, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                         Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

  

Додаток № 1

до рішення  Токмацької міської ради

від «10» серпня 2021 р. № 

 

ДОГОВІР

про здійснення спільної діяльності №___

м. Токмак                                                                                         «___» __________ 2021 року

СТОРОНА-1: Комунальне некомерційне підприємство «Токмацький центр первинної медико-санітарної допомоги»  Токмацької міської ради, код за ЄДРПОУ 38813822, в особі головного  лікаря Устименка Юрія Васильовича,який діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням Токмацької міської ради №10 від 24.05.2018 року, з одного боку та

СТОРОНА-2: Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради, код за ЄДРПОУ 38563265, в особі директора Малашенка Костянтина Костянтиновича,який діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням Запорізької обласної ради №4 від 27.02.2020, з іншого боку,

які разом іменуються Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей договір про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони дійшли згоди про здійснення спільної діяльності у сфері  надання екстреної медичної допомоги населенню із метою об’єднання своїх зусиль у досягненні реалізації права громадян на безоплатну, доступну, своєчасну та якісну екстрену медичну допомогу, а також задля забезпечення стабільної роботи, створення належних умов для функціонування комунального підприємства у сфері надання медичної допомоги населенню.

1.2. Згідно з умовами цього договору спільна діяльність повинна здійснюватися Сторонами на підставі принципів законності та добросовісності.

1.3. Спільна діяльність за цим договором здійснюється Сторонами без об’єднання вкладів і утворення окремої юридичної особи.

2. УЧАСТЬ СТОРІН 

2.1 Для досягнення мети, вказаної у п.1.1. цього договору, Сторона-1 здійснює такі дії: забезпечує Стороні-2 облаштування робочих місць для бригад екстреної швидкої допомоги на наступних площах підприємства: нежитлові вбудовані приміщення (перший  поверх нежитлової триповерхової будівлі) загальною площею 175,00 кв.м, розташовані за адресою: місто Токмак, вулиця Центральна, будинок 55К, що перебувають на балансі Сторони-1.

2.2. Для досягнення мети, вказаної у п.1.1. цього договору, Сторона-2 здійснює такі дії: забезпечує населення екстреною медичною допомогою, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, в межах своїх статутних завдань та норм, визначених чинним законодавством України.

 

 

 

 

3. ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ

3.1. Ведення спільних справ за цим договором здійснюється Сторонами спільно, винятково, за взаємною згодою Сторін, що оформлюється протоколами, підписаними Сторонами.

4. ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Для забезпечення найбільш швидкого та ефективного досягнення цілей за цим договором обидві Сторони приймають на себе взаємні обов'язки:

- обмінюватися інформацією, що є в їх розпорядженні, щодо всіх аспектів взаємних інтересів;

- виконувати роботи, надавати послуги і здійснювати інші дії, які стосуються предмету спільної діяльності.

4.2. Сторона-1 зобов’язується :

-  надати Стороні-2 безперешкодний доступ до робочих місць у приміщенні, зазначеному у п.2.1. цього договору.

4.3. Сторона-2 зобов’язується:

- забезпечувати збереження приміщення, зазначеного в п.2.1. цього договору, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки;

- укласти зі Стороною 1 договір про відшкодування витрат на утримання майна комунальної власності, зазначеного в пункті 2.1.;

- своєчасно відшкодовувати витрати на комунальні послуги за користування приміщеннями згідно договору про відшкодування витрат на утримання майна комунальної власності, укладеного між Сторонами окремо від цього договору;

- при порушенні строків відшкодування витрат на комунальні послуги, відшкодувати спричинені цим збитки (штрафні санкції тощо) в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

5. СПІЛЬНЕ МАЙНО СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ

 

5.1. Внесене Сторонами майно, яким вони володіли на правах власності та вироблена у результаті спільної діяльності продукція, а також інше майно, створене або придбане Сторонами в результаті спільної діяльності не складає їх спільної власності.

Внесене Сторонами майно, яким вони володіли на підставах інших, ніж право власності, використовується в інтересах Сторін та не є їх спільним майном.

5.2. Майно Сторін обліковується на відповідних балансах Сторін.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО ПРОЛОНГАЦІЇ 

6.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і укладений до 01 березня 2022 року.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Цей Договір може бути розірваний за заявою однієї із Сторін у випадку невиконання іншою стороною своїх зобов’язань. У цьому випадку всі невигідні наслідки покладаються на винну Сторону.

7.2. Порушенням Договору є його невиконання, або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.3. За порушенням умов цього винна Сторона відшкодовує спричинені збитки.

7.4. Сторони не несуть відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо воно сталося не з їх вини (умислу чи необережності).

7.5. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх належних від неї заходів щодо належного виконання  цього Договору.

8. РОЗВ'ЗАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

8.1. Будь-які спірні питання, що будуть виникати у зв'язку з виконанням цього Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів.

8.2. Якщо під час переговорів Сторони не дійдуть спільної згоди у вирішенні спірного питання, таке питання вирішується в судовому порядку.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

9.2. У випадках, не передбачених даним договором, Сторони керуються чинним законодавством України. Після укладання цього договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про намір з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

9.3. Даний договір набуває сили з дня його підписання.

9.4. Всі виправлення за текстом даного договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін в кожному конкретному випадку.

9.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

9.6. Прийняття рішень про зміну умов Договору, звільнення іншої сторони від зобов'язань, підписаних додаткових угод повинно здійснюватися на рівні осіб, що підписали Договір.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

                          Сторона-1:                                                   Сторона-2:

КНП «Токмацький центр первинної медико-санітарної допомоги» ТМР

71701 Запорізька область,

м. Токмак, вул. Центральна, 55К

Код ЄДРПОУ 38813822

 

КУ  «Територіальне медичне об’єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"» ЗОР69057, м. Запоріжжя,

вул. Тамбовська, 6

Код ЄДРПОУ 38563265

 

 

              Головний лікар:

    

 

    ____________________ Ю.В. Устименко                                                       

       М.П.

 

 

 

                              

 

Директор:

                

 

 

                                         К.К. Малашенко

      М.П.