Друк

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АБРИС» ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (НОВА РЕДАКЦІЯ)

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

Дев’ятнадцята  сесія  восьмого скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 22 липня 2021р.                                                                  № 8

 

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Абрис» Токмацької  міської ради (нова редакція)

 

Керуючись  ст. 25, п. 30 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», з метою приведення статутних завдань підприємства до вимог чинного законодавства,  Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Статут комунального підприємства «Абрис» Токмацької міської ради  (нова редакція), що додається.

2. Директору комунального підприємства «Абрис» Токмацької міської ради Шкарубі А.Ю. забезпечити проведення реєстрації Статуту комунального підприємства «Абрис» Токмацької міської ради, у порядку передбаченому чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                        Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Токмацької

міської ради

від 22 липня 2021 року № 8

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

комунального підприємства

«Абрис»

Токмацької міської ради

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Токмак

2021 р.


 1. 1.           ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.       Комунальне підприємство «Абрис» Токмацької міської ради (надалі – Підприємство) є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Токмак відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України і входить до сфери управління Токмацької міської ради.

1.2.       Засновником Підприємства є територіальна громада міста Токмак, в особі Токмацької міської ради (далі – Засновник). Підприємство у своїй діяльності підзвітне й підконтрольне Засновнику, код ЄДРПОУ – 20520724, місцезнаходження: 71700, Україна, Запорізька область, м. Токмак, вул. Центральна, 45 (надалі – Засновник).

1.3.       У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексом, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Засновника, даним Статутом.

1.4.       Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом та відповідає за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України. Від свого імені укладає договори та контракти, набуває майнових та особисто немайнових прав, виступає позивачем, відповідачем, іншою стороною у судових засіданнях.

1.5.       Підприємство є юридичною особою публічного права, наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку та інші штампи, бланки зі своїм найменуванням тощо. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з моменту його державної реєстрації.

1.6.       Підприємство працює на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування і самоврядування.

1.7.       Підприємство несе  відповідальність за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, на яке у відповідності із законом може бути звернене стягнення за вимогами кредиторів. Підприємство не відповідає за боргами держави чи будь-яких інших осіб, така відповідальність може мати місце тільки на підставі окремого договору.

1.8.       Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.

1.9.       Підприємство не несе відповідальність за зобов’язаннями Засновника.

1.10.   Підприємство здійснює свою діяльність в межах території Токмацької міської територіальної громади.

 

 1. 2.     НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМТВА

2.1.       Повне найменування:  комунальне підприємство «Абрис» Токмацької міської ради.

Скорочене найменування: КП «Абрис» ТМР.

2.2.       Місцезнаходження підприємства визначається рішенням засновника: 71701, Україна, Запорізька область, м. Токмак, вул. Шевченка, 42/74.

 

 1. 3.     МЕТА, ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.       Основними цілями діяльності Підприємства є участь у розвитку економіки України, поглиблення ринкових відносин у народному господарстві, подальший розвиток конкурентного середовища шляхом найбільш повного задоволення потреб громадян і юридичних осіб у послугах, продукції, товарах і роботах, які визначаються предметом діяльності Підприємства.         

Підприємство утримується за рахунок коштів одержаних від замовників (юридичних та фізичних осіб) за виконані роботи та надання послуг. Вартість робіт визначається  згідно договору  між замовником та виконавцем.

Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями, громадянами у зв’язку із здійсненням ними господарської діяльності відбуватимуться на договірній основі або за контрактом.

3.2. Метою створення та діяльності підприємства є надання послуг фізичним та юридичним особам, пов’язаних з проведенням технічної інвентаризації, паспортизації, реєстрації та оцінкою об’єктів нерухомого майна незалежно від форми власності.

3.3.  Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є виконання у встановленому порядку таких видів робіт:

-  технічна інвентаризація, паспортизація, реєстрація і оцінка житлових будинків, будинків і споруд громадського, промислового та виробничого призначення, господарських будівель, господарських споруд, садових та дачних будинків, гаражів незалежно від форми власності;

-  технічна інвентаризація споруд зовнішнього благоустрою, доріг, тротуарів, зелених насаджень (садів, парків тощо);

-  складання схематичних планів земельних ділянок;

-  виготовлення документації для приватизації нерухомого майна;

-  виготовлення довідок на нерухоме майно та інформації щодо нього;

-  погашення документів на нерухоме майно;

-  виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна, обстеження і встановлення технічного стану об’єктів нерухомого майна (встановлення їх зношеності у відсотках);

-  виявлення та облік змін у складі, стані та вартості основних фондів (будинків, будівель, тощо);

-  проведення інвентаризаційних робіт і видача висновків щодо виділу, поділу об’єктів нерухомого майна;

-  здійснення технічної інвентаризації майна державних підприємств та державно-житлового фонду;

-  зберігання, оновлення та поповнення матеріалів постійного зберігання на об’єкти нерухомого майна;

-  виконання інших інвентаризаційних робіт у порядку, визначеному чинним законодавством;

-  реєстрація прав власності нерухомого майна;

-  експертна оцінка об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок, колісно-транспортних засобів та обладнання, інші види експертної оцінки;

-  різноманітні креслярські роботи;

-  ріелтерські, посередницькі послуги під час підготовки до угод різних видів: купівля-продаж, отримання спадщини, здавання в оренду чи в найм майна та інші посередницькі послуги;

-  вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючи конструкцій;

-  складання проектів внутрішньогосподарського землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, селянських (фермерських) господарств та землеволодінь громадян;

-  інвентаризація земель усіх категорій;

-  діяльність у сферах права (юридична практика), бухгалтерського обліку та консультації з питань управління;

- здійснення іншої діяльності та надання платних послуг, що не заборонені чинним законодавством;    

Крім зазначених послуг Підприємство здійснює:

-                надання консультаційно-юридичних послуг з питань технічної інвентаризації, оцінки нерухомого майна;

-                заходи по зміцненню господарського розрахунку та фінансового стану і прибутковості Підприємства;

-                ведення претензійної і позовної роботи щодо захисту своїх інтересів, участь в судах як позивач, відповідач та третя особа, а також в інших установах при розгляді майнових, трудових та інших спірних питань.

3.4.   Перелік видів діяльності у Статуті не є вичерпним і не обмежує підприємство у здійсненні діяльності, яка не заборонена законодавством.

3.5.   Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій та сертифікатів.

3.6.   Засновник має право створювати, у встановленому законодавством порядку, в складі Підприємства філії, представництва, відділення та інші відокремленні підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством положень.

3.7. У відповідності зі своєю метою та цілями Підприємство має право:

- вступати в договірні відношення з державними, кооперативними та іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами, а також бути посередником між ними та їх представником у зв’язку з виконанням робіт на надання послуг, які входять до предмету діяльності Підприємства;

- наймати працівників на умовах трудових договорів, контрактів та інших умовах, встановлених діючим законодавством, самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці та інші види винагороди осіб, що праціють за наймом;

- продавати й передавати  іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, міняти, здавати в оренду, надавати у борг чи в безоплатне тимчасове користування належні Підприємству будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, списувати їх із свого балансу, а також займатися благодійною діяльністю, за згодою Засновника;

- реалізовувати свої послуги та майно на договірних засадах, надавати їх  у кредит, а у необхідності безоплатно;

- відряджати по території України та за її межі працівників Підприємства;

- організовувати тимчасові трудові колективи із працівників Підприємства та інших громадян для виконання робіт на умовах договорів підряду;

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в порядку, встановленому діючим законодавством, включаючи створення спільних підприємств з участю іноземних інвесторів, у тому числі за межами України, за згодою Засновника;

- входити до складу асоціацій та інших добровільних господарських об’єднань, діяльність яких відповідає інтересам Підприємства;

- здійснювати інші дії, не заборонені законодавством та міжнародними договорами.

Права Підприємства, вказані в цьому пункті Статуту, реалізуються з урахуванням особливостей, передбачених іншими пунктами Статуту, які регулюють права Засновника Підприємства – органа, до сфери якого входить Підприємство.

 

 1. 4.           МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1.       Майно Підприємства складають його основні фонди і обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.2.       Майно Підприємства є власністю територіальної громади міста Токмак і закріплюється  за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом відповідно до обмежень, встановлених Засновником.

4.3.       Джерелами формування майна Підприємства є:

 • грошові та матеріальні внески засновників;
 • доходи, отримані від надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 • інші джерела не заборонені законодавством.

На Підприємстві можуть формуватися також інші фонди, що створюються у порядку, передбаченим чинним законодавством і використовуються Підприємством самостійно. За необхідністю Підприємство самостійно утворює свій резервний фонд за рахунок госпрозрахункового прибутку.

4.4.       Статутний фонд Підприємства не формується.

4.5.       Майно Підприємства  є комунальною власністю територіальної громади міста Токмака Запорізької області і закріплене за Підприємством на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно чинного законодавства.

4.6.       Підприємство зобов’язане забеспечити збереження майна і використовувати його відповідно до цільового призначення.

4.7.       Відчужувати,  списувати з балансу, віддавати в заставу майно, що належить  до основних засобів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних  одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за згодою Засновника.

4.8.       Кошти підприємства використовуються для:

 • здійснення обов’язкових платежів та відрахувань у бюджет;
 • оплата праці працівників підприємства;
 • розрахунки з контрагентами по договорах;
 • організації, розвитку і розширення діяльності;
 • формування фондів;
 • поліпшення умов праці, життя та здоров’я працівників, розв’язання інших питань соціального розвитку.

Прибуток і кошти фондів не використані в поточному році, переносяться на наступний рік і вилученню не підлягають.

Більш детальний порядок використання коштів цих фондів визначається відповідно до затвердженого фінансового плану.

4.9.       Прибуток Підприємства формується з надходжень від господарської діяльності. Кошти, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також після проведення розрахунку з бюджетом і кредиторами, залишаються у повному розпорядженні Підприємства.

4.10.   Реалізація майнових прав Підприємства здійснюється в порядку, встановленим чинним законодавством.

4.11.   Прибуток який залишається після сплати всіх податків, заробітної плати, комунальних послуг та інших платежів знаходяться у повному розпорядженні Підприємства.

 

 1. 5.     УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

5.1.       Вищим органом управліня Підприємством є Токмацька міська рада (Засновник), яка у відповідності до чинного законодавства України здійснює повноваження по управлінню підприємством від імені Власника -  територіальної громади міста Токмака Запорізької області.

5.2.       Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Засновника щодо господарського використання свого майна, керівника та трудового колективу підприємства.

5.3.       Відносини Підприємства із Засновником будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності Підприємства Засновнику.

5.4.       Управління Підприємством здійснює директор (надалі – Керівник), який призначається на посаду на контрактній основі та звільняється з посади міською головою.

Керівник самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що відповідно до Статуту віднесені до компетенції Засновника.

5.5.       Виключні повноваження Засновника підприємства:

-  визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

-  затвердження Статуту підприємства, внесення змін, доповнень;

-  здійснення контролю за належним використанням та збереженням майна, яке закріплене за Підприємством на праві господарського відання;

-  надання повноважень Директору Підприємства на укладання угод, пов’язаних з продажем, обміном, передачею в оренду, даруванням, іншими видами відчуження майна, яке у відповідності до чинного законодавства відноситься до основних засобів, укладання кредитних угод надання та отримання позик, гарантій, поручительств, уступку вимоги та переведення боргу;

-  прийняття рішень про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії.

5.6.       Повноваження Керівника:

-  несе повну відповідальність за стан діяльності Підприємства;

-  вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, які віднесені до виключної  компетенції Засновника;

-  діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відносинах з юридичними особами та громадянами в межах порядку, визначеному даним Статутом;

-  в межах своєї компетенції самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства;

-  укладає правочини з усіх питань господарської діяльності Підприємства, в межах своєї компетенції видає накази та доручення;

-  укладає договори, видає довіреності, в установах банку відкриває/закриває поточні або інші види рахунків;

-  встановлює структуру Підприємства, встановлює штати, затверджує штатний розпис, посадові інструкції, положення;

-  приймає та звільняє з посади працівників, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;

-  залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, визначає порядок та розміри оплати їх праці;

-  здійснює інші повноваження, що передбаченні контрактом та чинним законодавством.

5.7.       Взаємовідносини Керівника з трудовим колективом, у тому числі вирішення соціально-економічних питань, передбачаються у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові, соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

 1. 6.     ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.       Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

6.2.       Розподіл прибутку проводиться Підприємством самостійно після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

6.3.       Підприємство самостійно визначає загальну чисельність працівників, їх професій та кваліфікаційний склад, необхідність залучення тимчасових працівників, сумісників.

6.4.       Працівники приймаються на роботу на підставі наказу керівника або трудового договору, угоди.

6.5.       Трудові доходи працівників Підприємства визначаються на підставі діючого законодавства, колективним договором, формами оплати праці, зазначених у трудовому договорі, угоді.

6.6.       Підприємство гарантує своїм працівникам проведення заходів соціального забезпечення і страхування відповідно до закону та колективного договору, створення сприятливих умов праці, надання своїм працівникам додаткових соціальних пільг.

6.7.       Керівник самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством.

6.8.       У разі зміни Керівника Підприємства може проводитися ревізія фінансово-господарської діяльності підприємства в порядку, передбаченому законодавством.

6.9.       Відносини Підприємства з підприємствами, організаціями, установами і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів (угод).

6.10.    Підприємство відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній валюті, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Підприємством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

6.11.    Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, має самостійний баланс, веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.

6.12.    В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Підприємства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські.

 

 1. 7.     ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

7.1.       Працівники Підприємства мають право користуватись пільгами, згідно законодавства, колективного договору та цього Статуту.

7.2.       Трудові доходи кожного працівника  Підприємства визначаються його особистим внеском у трудову діяльність із урахуванням кінцевих результатів праці.

7.3.       Трудові доходи найманого працівника Підприємства визначаються трудовим договором у відповідності до чинного законодавства України, а для інших працівників – угодою між ними.

7.4.       Для працівника Підприємства за рахунок власних коштів можуть бути встановлені додаткові пільги, передбачені колективним договором.

 

 

 1. 8.     КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

8.1.       Перевірки фінансової та господарської діяльності Підприємства здійснюється державними податковими  органами, іншими державними органами в рамках їх компетенції, аудиторськими організаціями. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Підприємства.

 1. 9.     ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

9.1.       Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться відповідно до порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.2.       Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру.

 

 1. 10.                ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

10.1.   Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації – за рішенням Засновника чи рішенням суду.

10.2.   При припиненні діяльності Підприємства звільненим працівникам гарантується додержання законних прав та інтересів відповідно до чинного трудового законодавства України.

10.3.   Ліквідація Підприємства проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, яке ліквідовується, і розраховується з кредиторами та заборгованістю по оплаті праці робітників підприємства (або розподіляє майно між неприбутковими організаціями), складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику, який призначив ліквідаційну комісію.

10.4.   У разі реорганізації Підприємства його права та обов’язки переходять до правонаступників.

10.5.   Питання, неврегульовані даним Статутом, вирішуються на підставі чинного законодавства.

10.6.   Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань.